logo
Wersja dla niedowidzących
  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Organizacja
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Osoby funkcyjne
minus Rejony koordynacji działania
minus Ochrona Danych Osobowych - RODO
 Strona Główna
minus Status prawny
minus Zasięg terytorialny
 Zakres działania
minus Zasadnicze zadania
plus Plany działalności
minus Realizowane projekty
minus Współpraca
plus Sprawozdania finansowe jednostkowe
 e-deklaracje
minus Deklaracje maturalne - e-deklaracje
 Rejestry, ewidencje, archiwa
minus Ewidencje
minus Dokumenty egzaminacyjne
 Inne informacje
minus Efektywność energetyczna
minus Deklaracja dostępności
minus Udostępnianie informacji publicznej
 Majątek
minus Stan na 31.12.2004 r.
minus Stan na 31.12.2005 r.
minus Stan na 31.12.2006 r.
minus Stan na 31.12.2007 r.
minus Stan na 31.12.2008 r.
minus Stan na 31.12.2009 r.
minus Stan na 31.12.2010 r.
minus Stan na 31.12.2011 r.
minus Stan na 31.12.2012 r.
minus Stan na 31.12.2013 r.
minus Stan na 31.12.2014 r.
minus Stan na 31.12.2015 r.
minus Stan na 31.12.2016 r.
minus Stan na 31.12.2017 r.
minus Stan na 31.12.2018 r.
minus Stan na 31.12.2019 r.
minus Stan na 31.12.2020 r.
minus Stan na 31.12.2021 r.
minus Stan na 31.12.2022 r.
minus Stan na 31.12.2023 r.
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
A A A


Zakres działania > Zasadnicze zadania

Zgodnie z art. art. 9c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz.U. z 2022 r., poz. 2230 z późń. zm.)
- do zasadniczych zadań Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu należy w szczególności :

 • przeprowadzanie egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu zawodowego oraz egzaminów eksternistycznych,
 • przygotowywanie propozycji zadań i arkuszy egzaminacyjnych do przeprowadzania  egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu zawodowego oraz egzaminów eksternistycznych w zakresie określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną,
 • przygotowywanie propozycji zadań do informatorów w zakresie określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną,
 • przeprowadzanie próbnego zastosowania zadań w zakresie określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, w warunkach zapewniających ich ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem,
 • analizowanie wyników egzaminu ósmoklasisty, gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,egzaminu zawodowego oraz egzaminów eksternistycznych,
 • opracowywanie i przekazywanie:
  a) dyrektorom szkół, organom prowadzącym szkoły i kuratorom oświaty sprawozdań z przeprowadzonego egzaminu ósmoklasisty, gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego,
  b) kuratorom oświaty sprawozdań z przeprowadzonych egzaminów eksternistycznych,
 • prowadzenie ewidencji egzaminatorów zamieszkujących na terenie objętym swoją właściwością,
 • szkolenie kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów,
 • udzielanie szkołom, placówkom, pracodawcom i podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe, upoważnień do przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz części pisemnej tego egzaminu przeprowadzanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego,
 • współpraca z innymi okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi,
 • współpraca z kuratorami oświaty właściwymi ze względu na zasięg terytorialny w sprawach związanych z przeprowadzaniem egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu zawodowego oraz egzaminów eksternistycznych,
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Ilość odwiedzin: 13104
Nazwa dokumentu: Zasadnicze zadania
Podmiot udostępniający: OKE w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator BIP: Anna Rudawska
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator BIP: Anna Rudawska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator BIP: Damian Krawczyk
Data wytworzenia informacji: 2016-03-16 14:22:02
Data udostępnienia informacji: 2016-03-16 14:22:02
Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-15 10:54:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner